John & Vicki Arcand
BOX 3 SITE 302 RR #3
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K 3J6
PHONE: 1-306-382-0111

Email: windy.acres@sasktel.net